Juraj Èarný: Stano Masár, 2006

Vážení návštevníci!

Ak by som Vás dnes mal možnos privíta v múzeu Stana Masára, vstupovali by sme nepochybne cez pravidelne sa otvárajúce a zatvárajúce dvere autobusu znaèky IKARUS. Podobne ako tomu bolo na výstave v At Home gallery v Šamorínskej synagóge. Chýba by nemohli ani odpadkové koše vyrobené z cigaretových ohorkov a elektrièkové stolièky prevrátené na spôsob Duchampovych pisoárov. A mapy dopravných spojení z pozliepaných žuvaèiek, ako tomu bolo na stanici SPACE v rámci výstavy METRO. Schody, dvere a iné priestorové detaily by nemuseli by o niè reálnejšie ako v Masárovej virtuálnej skutoènosti. Ako to bolo v rámci jeho výstav v SNG, alebo Galérii Medium, Realita by sa prelínala s Masárovou virtualitou a nám by neostávalo iné ako sa teši z absolutnej prirodzenosti nového múzea. Múzea, ktoré ako jediné na Slovensku by malo stálu zbierku svetového výtvarného umenia od Sandra Botticeliho až po Damiena Hirsta. Samozrejme v Masárovej interpretácii, to ale pri vzhliadnutí dnešných expozícii nie je nevyhnutné zdôrazòova. Pre komplexnos informácie nemožno nespomenú, že ïalšia edícia prezentovaného diela sa nachádza v zbierkach SNG, ktorá sa múdro rozhodla obohati svoj zbierkový fond o diela takých autorov ako Marcel Duchamp, alebo Francis Bacon. Dnešná premiéra cyklu Slovenské výtvarné umenie XX. storoèia je preto tiež podhodenou rukavièkou všetkým osvieteným zberate¾om. No a o lahôdke typu najdrahších umeleckých diel histórie ani nehovoriac. Asi jediným problémom teda ostáva absencia zberate¾ov nielen na tejto výstave ale v slovenskom teritóriu vôbec.

Ïalším zo série zneistení návštevníka múzea Stana Masára by boli exteriérové prvky evokujúce /Nové/ cesty /prechody, pásy, etc./, usporiadané v zákonite nelogických a neobvyklých štruktúrach, rozde¾ujúcich a prede¾ujúcich Priestor. Projekt ktorý dnes máte možnos vzhliadnu nie je totiž prvým ani jediným invenèným projektom pripraveným pre priestory našej galérie. VSTUP DO PRIESTORU POVOLENÝ, POZOR UMENIE, NEZAPÍNA, KEÏ DOZREJEŠ, TAK ODPADNEŠ. Upozoròovali by nás tabu¾ky na stenách. Navigaèné tabu¾ky k únikovým východom /RUNAWAY/ by nás zase priviedli k pravidlám, sláve, sexu, peniazom, slobode, láske ... . Pod¾a vašej vo¾by.

Nedávno som sa pristihol, že projekty Stana Masára mám tendenciu dotvára. Urèite nie preto, že by boli nedokonalé, nedokonèené, ale práve kvôli ich provokatívne otvorenému konceptu. K ïalšej tvorbe, uvažovaniu a zmene. K modifikácii, konfrontácii a interpretácii. Podobne ako realita niekedy modifikuje naše spôsoby vnímania. Realita blízkej križovatky Lermontovovej a Moyzesovej ulice, na ktorej sa pred dvoma rokmi objavili prechody pre chodcov zaèínajúce na oboch stranách chodníka, v strede cesty ale nikdy nedokonèené. ¼ubomír Ïurèek síce popiera autorstvo, ja mu ale celkom neverím. Meno ku ktorému som sa potreboval dopracova v tomto texte práve padlo, takže konèím.


Ïakujeme za návštevu!


SPACE, 8. 2. 2006 Juraj Èarný