Hyperrealism, 2007

Hyperrealism
Hyperrealism
Hyperrealism
Hyperrealism
Hyperrealism
Hyperrealism
Hyperrealism
Hyperrealism
Hyperrealism
Hyperrealism
Hyperrealism
Hyperrealism
Hyperrealism
Hyperrealism
Exhibition detail
Hyperrealism
2007
Curator: Omar Mirza
Venue: Nitra Gallery, Nitra (SK)
Termín "Hyperrealizmus" oznaèuje smer vo výtvarnom umení, v ktorom sa umelci snažia svojimi ma¾bami alebo sochami èo najvernejšie (priam fotograficky) kopírova skutoènos. Stano Masár sa však s významom tohto termínu trošku pohral a okrem umeleckého smeru sa tu odvoláva na našu každodennú realitu, v ktorej niektorí ¾udia možno až príliš ve¾a èasu trávia v rôznych nákupných centrách. Ak návštevníci uprednostnia výstavu v Galérii mladých pred prechádzkou vo svojom ob¾úbenom shopping parku, budú tu môc zhliadnu diela, ktoré boli vytvorené špeciálne len pre túto výstavu. A diela to nebudú hocijaké, ale vytvorené z nákupných vozíkov. Tejto téme sa autor venuje už dlhšiu dobu. Nákupný vozík ako objekt, nad ktorým sa väèšina ¾udí vôbec nezamýš¾a, Stano Masár pretvára, mení, deformuje a zoskupuje do úplne nových súvislostí a významov. Posúvaním vnímania takej bežnej èinnosti, akou je nakupovanie, do úplne nového kontextu v priestoroch galérie autor vytvára svoj vlastný chrám konzumu. Omar Mirza